Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

thẩm định giá tài sản vô hình

Đã gửiCOLON Thứ 3 Tháng 7 24, 2018 7:36 am
gửi bởi Administrator
Tài sản vô hình là gì?

Tài sản vô hình (intangible asset) là tài sản phi tiền tệ được thể hiện thông qua những đặc tính kinh tế của chúng; nó không có hình thái vật chất, nhưng tạo ra các quyền và lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu hoặc người nắm giữ tài sản đó. (IVSC)
- Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế. (TCTĐGVN số 13)